درباره ما

اکثر فایل های تحقیقاتی قرار گرفته در این فروشگاه مربوط به رشته کامپیوتر و گرایش نرم افزار بوده که شما می توانید از آنها استفاده کنید.
ضمناً چند مورد تحقیق از سایر رشته ها نیز قرار گرفته که در صورت امکان می توانید از آنها استفاده کنید.